Warunki wynajmu Parku Maszyn AGRAVIS

I. Ogólne

1. Wynajem maszyn i urządzeń oraz oferty, usługi i dostawy firmy AGRAVIS Technik Center GmbH (dalej „wynajmujący”) opierają się wyłącznie na niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

2. Obowiązują one również wyłącznie dla przedsiębiorców dla wszystkich przyszłych transakcji. Dotyczy to również wszelkich umów zawieranych ustnie, telefonicznie lub przez Internet.

3. Odmienne warunki lub kontrpotwierdzenia są wyraźnie odrzucane przez wynajmującego. W szczególności milczenie ze strony wynajmującego w odniesieniu do takich odmiennych warunków nie stanowi potwierdzenia ani zgody, nawet w przypadku przyszłych umów.

II Okres najmu

1. Okres najmu rozpoczyna się z chwilą wydania przedmiotu najmu Najemcy lub wskazanej przez Najemcę osobie uprawnionej, która przyjmuje przedmiot najmu dla Najemcy.

2. Okres najmu kończy się z dniem uzgodnionego okresu najmu lub w wyniku nadzwyczajnego wypowiedzenia.

III. Wynajem przedmiotu najmu/ przekazanie

1. W przypadku przekazania najemcy przedmiotu najmu, najemca ponosi zwykłe ryzyko związane z przedmiotem najmu. Jeżeli dostawa i/lub wywóz przedmiotu najmu została uzgodniona przez wynajmującego, najemca jest odpowiedzialny za niezakłócony dostęp do miejsca załadunku/montażu. Najemca ponosi ryzyko związane z dostawą przedmiotu najmu od momentu przekazania przedmiotu najmu przez wynajmującego firmie transportowej i usunięcia przedmiotu najmu do momentu zwrotu przedmiotu najmu wynajmującemu.

2. Najemca ma prawo dokonać oględzin przedmiotu najmu przed rozpoczęciem okresu najmu oraz potwierdzić stan przedmiotu najmu oraz zakres wyposażenia w protokole zdawczo-odbiorczym. Wady rozpoznawalne odnotowuje się w protokole odbioru. Wady, które nie są rozpoznawalne w momencie przekazania, muszą zostać zgłoszone przez najemcę niezwłocznie po ich wykryciu.

3. Po zakończeniu okresu najmu najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu wynajmującemu w stanie czystym i należytym. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu w stanie niezgodnym z umową Najemca ponosi koszty niezbędnego czyszczenia i/lub doprowadzenia do stanu właściwego.

4. Przedmiot najmu wyposażony jest w technologię pozwalającą wynajmującemu określić położenie przedmiotu najmu. Najemca zgadza się, aby wynajmujący zbierał, przechowywał lub wykorzystywał współrzędne GPS i informacje o prędkości lub zlecał to osobom trzecim, jeżeli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w uzgodnionym okresie najmu, przedmiot najmu będzie używany poza uzgodnionym w umowie obszarem lub na terenach położonych blisko granicy lub na terenach portowych. Ponadto najemca zgadza się na rejestrowanie godzin pracy. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych służy wyłącznie ochronie wynajmowanemu przedmiotowi najmu i praw wynikających z umowy wynajmującego. Wynajmujący może zostać zobowiązany przez organy państwowe do udostępnienia tych danych.

IV Obowiązki wynajmującego

1. Wynajmujący jest zobowiązany oddać najemcy przedmiot najmu na uzgodniony okres najmu. Jest on uprawniony do wymiany przedmiotu najmu na inny, porównywalny przedmiot najmu (np. urządzenie innego producenta tej samej wielkości i o porównywalnych parametrach użytkowych) w okresie najmu, pod warunkiem, że ten inny przedmiot najmu jest wystarczający do uzgodnionego celu najmu, w szczególności umownego najmu, i nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi interesami najemcy.

2. Wynajmujący przekazuje wynajmowany przedmiot najmu w idealnym stanie technicznym, z pełnym bakiem paliwa wraz z niezbędnymi dokumentami i wszelkimi akcesoriami zgodnie z umową najmu.

V. Obowiązki najemcy

1. Najemca jest zobowiązany obchodzić się z wynajmowanym przedmiotem najmu w okresie najmu z należytą starannością oraz stosować wymaganą ostrożność i wiedzę podczas jej użytkowania. Wypożyczony przedmiot może być używany wyłącznie zgodnie z przepisami ustawowymi i instrukcją obsługi. W szczególności należy stosować odpowiednie materiały eksploatacyjne (paliwo, oleje, smary) i przestrzegać terminów konserwacji. Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie przez warsztaty wskazane przez wynajmującego.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie najmu do momentu zwrotu przedmiotu najmu, chyba że jest to normalne zużycie lub najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z innych przyczyn.

3. W przypadku zaistnienia wypadku z udziałem wynajmowanego przedmiotu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia policji oraz najpóźniej do 24 godzin poinformowania o tym Wynajmującego. Wynajmowany przedmiot jest w pełni ubezpieczony przez właściciela. Istnieje możliwość odliczenia w wysokości 2.000,00 EUR. Udział własny ma być zapłacony przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy w przypadku szkód i roszczeń ubezpieczeniowych.

4. Jeżeli najemca nie używa przedmiotu najmu wyłącznie we własnym zakresie, musi zapewnić, że przedmiot najmu będą użytkowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i przeszkolone. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty lub szkody wyrządzone przez zatrudnione przez niego osoby trzecie. Najemca przed rozpoczęciem okresu najmu musi wskazać wszystkie osoby, które chciałby zatrudnić do korzystania z wynajmowanego przedmiotu najmu. Jeżeli z wynajmowanego przedmiotu korzysta osoba, której najemca wcześniej nie wskazał, stanowi to dla wynajmującego powód do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.

5. Przedmiot najmu jest udostępniany Najemcy do wyłącznego użytku na terenie Rzeczypospolitej Polski. O ile zostało to wyraźnie uzgodnione w umowie najmu, użytkowanie poza Rzeczpospolitą Polską , ale na terenie UE może być dopuszczalne. Użycie poza UE jest wykluczone. Korzystanie niezgodne z umową w zakresie miejsca używania lub wydania wynajmowanego przedmiotu najmu stanowi dla wynajmującego powód do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.

6. Najemcy obowiązuje zakaz podnajmu wynajmowanego przedmiotu najmu.

7. Do czasu zwrotu wypożyczonego przedmiotu wynajmującemu, najemca przejmuje własność przedmiotu najmu i związaną z tym odpowiedzialność. Musi dopilnować, aby przedmiot najmu był przez cały czas w należytym stanie, a w szczególności, aby przestrzegane były przepisy ustawowe (takie jak przepisy ruchu drogowego, przepisy dotyczące zezwoleń na poruszanie się po drogach, przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom).

8. Jeżeli najemca nie zwróci wynajmowanego przedmiotu na czas, najemca musi zapłacić wynajmującemu zryczałtowaną kwotę odszkodowania w wysokości 450,00 EUR dziennie, maksymalnie do 7500 EUR. Wynajmujący może dochodzić dalszych szkód od najemcy z powodu późnego zwrotu.

9. Najemca musi zwrócić wypożyczony przedmiot z pełnym zbiornikiem paliwa i całkowicie wyczyszczony. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu najmu z pełnym bakiem, Wynajmujący ma prawo zatankować bak i obciążyć Najemcę kosztami paliwa. Cena za litr oleju napędowego wynosi wówczas 3,00 EUR plus podatek od sprzedaży. Cena za litr AdBlue wynosi 1,50 EUR plus VAT. Jeżeli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony całkowicie wyczyszczony, wynajmujący ma prawo obciążyć najemcę kwotą 450,00 EUR za sprzątanie.

VI. Kontrola ilości godzin pracy i umowy najmu

1. Czynsz najmu naliczany jest z jednej strony według kwoty bazowej obejmującej uzgodnioną liczbę godzin włącznie wynajmowanej rzeczy, a z drugiej strony według odrębnie ustalonej stawki godzinowej, pod warunkiem używania przedmiotu najmu poza łączną liczbą godzin pracy.

2. Najemca zobowiązany jest do udzielania informacji o ilości wykorzystanych godzin pracy na zapytanie telefoniczne. Podobnie, najemca musi niezwłocznie poinformować wynajmującego, jeśli można przewidzieć, że uzgodnione godziny pracy włącznie zostaną przekroczone.

3. Najemca musi tolerować kontrole licznika czasu pracy przez wynajmującego lub jego przedstawiciela w normalnych godzinach pracy najemcy po uprzednim powiadomieniu.

4. W przypadku przekroczenia liczby godzin, Wynajmujący ma prawo do kontynuowania najmu lub rozwiązania go bez wypowiedzenia.

5. Po przekroczeniu łącznych godzin pracy Najemca na początku każdego miesiąca informuje Wynajmującego o liczbie godzin pracy.

6. Jeżeli wynajmujący nie zna liczby godzin pracy, może ją oszacować na podstawie znanych mu okoliczności.

7. Jeżeli Najemca odmówi w/w informacji lub kontroli, Wynajmujący ma prawo rozwiązać najem bez wypowiedzenia.

VII Warunki płatności

1. Przy wydawaniu przedmiotu najmu, najemca musi zapewnić wynajmującemu zabezpieczenie. Stanowi to 25% całkowitego czynszu w oparciu o liczbę godzin wliczonych w cenę. Zabezpieczenie to służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń wynajmującego z tytułu najmu. Jeżeli najemca nie wniesie zabezpieczenia, wynajmujący może odmówić wydania i odstąpić od umowy, po wyznaczeniu rozsądnego terminu do złożenia zabezpieczenia.

2.) Jeżeli płatność została uzgodniona z góry, obowiązują następujące zasady:

a) Czynsz za godziny włącznie należy uiścić z góry najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem najmu. Wynajmujący może odmówić wydania wynajmowanego przedmiotu dopóki czynsz nie zostanie w całości zapłacony. W przypadku zwłoki w zapłacie w całości lub w części, Wynajmującemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku najemca zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanej kary umownej w wysokości 50% umówionego czynszu.

b) W przypadku przekroczenia łącznej liczby godzin wynajmujący wystawi najemcy fakturę miesięczną na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin pracy, o której wynajmujący jest informowany zgodnie z punktem VI. Jeżeli Najemca spóźnia się z zapłatą faktury więcej niż pięć dni roboczych, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie nadzwyczajnym i bez wypowiedzenia, bez uprzedniego ostrzeżenia i wyznaczenia okresu karencji.

3.) W przypadku uzgodnienia płatności na konto obowiązują następujące zasady:

a) Jeżeli w indywidualnych przypadkach uzgodniono zaliczkę, faktura zostanie wystawiona po przekazaniu przedmiotu najmu. Płatność dokonywana jest z góry w miesięcznych ratach do końca okresu najmu. Jeżeli Najemca zalega z wpłatą miesięcznego zadatku powyżej pięciu dni roboczych, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu w trybie nadzwyczajnym i bez wypowiedzenia, bez uprzedniego wezwania i wyznaczenia okresu karencji.

b) Jeśli godziny pracy włącznie zostały przekroczone, wynajmujący może ponownie oszacować comiesięczne zaliczki w związku z dodatkowym użytkowaniem.

VIII Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

Roszczenia odszkodowawcze Najemcy, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego oraz czynów niedozwolonych, są wyłączone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa na mocy przepisów prawa, w szczególności w przypadku oszustwa, umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, w przypadku opóźnienia, o ile uzgodniono stały termin dostawy, w związku z przejęciem gwarancji jakości przedmiotu dostawy zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku innych naruszeń istotnych zobowiązań umownych; w takim przypadku roszczenie o odszkodowanie jest ograniczone do typowo występującej szkody. „Istotne zobowiązania umowne” to te zobowiązania, które chronią umowną sytuację prawną leasingobiorcy, które umowa musi mu przyznać zgodnie z jej treścią i celem. Ponadto istotne są takie zobowiązania umowne, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których dotrzymaniu najemca regularnie polegał i może polegać. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść najemcy nie jest związana z powyższymi regulacjami.

IX. Raport kredytowy

Aby sprawdzić zdolność kredytową najemcy, wynajmujący może zażądać odpowiednich informacji (np. także tzw. score value) od zewnętrznych usługodawców i biur kredytowych. Żądane informacje obejmują również dane adresowe Klienta oraz w przypadku osób fizycznych datę urodzenia.

X. Alternatywne rozstrzyganie sporów (art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG)

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową i nie oferujemy takiej możliwości.

XI. Jurysdykcja / prawo właściwe

1. Jeżeli najemcą jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub publiczny fundusz celowy, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów prawnych jest siedziba wynajmującego. Dotyczy to również roszczeń dochodzonych w postępowaniu upominawczym. Wynajmujący jest również uprawniony do wytoczenia powództwa w miejscu właściwości miejscowej najemcy.

2. Stosunki prawne pomiędzy stronami umowy opierają się wyłącznie na prawie obowiązującym w Republice Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o sprzedaży (CSIG). Nie narusza to pierwszeństwa prawnego norm ochrony konsumentów w państwie, w którym najemca ma miejsce zwykłego pobytu.